Đĩa Ăn
 Đĩa Ăn dòng Sứ Việt

Đĩa bằng bèo
Đĩa giò - DBB-5-145, Đường kính 145mm
Giá:14.200đ/chiếc
Đĩa nhỏ - DBB-6-152, Đường kính 152mm
Giá:14.900đ/chiêc
Đĩa vừa - DBB7-178, Đường kính 178mm
Giá: 21.000đ/chiêc
Đĩa to - DBB-8-203, Đường kính 203mm
Giá: 27.000đ/chiêc
Đĩa Đại - DBB-9-228, Đường kính 228mm
Giá: 44.000đ/chiếc


Đĩa sâu bèo.
Đĩa vừa - DSB-7-252, Đường kính 178mm
Giá: 27.000đ/chiêc
Đĩa to - DSB-8-203, Đường kính 203mm
Giá: 38.000đ/chiêc
Đĩa đại - DSB-9-228, Đường kính 228mm
Giá: 68.000đ/chiêc


 Đĩa Ăn dòng Ngọc Thạch

Đĩa bằng bèo
Đĩa giò - DBB-5-145, Đường kính 145mm
Giá:10.900đ/chiếc
Đĩa nhỏ - DBB-6-152, Đường kính 152mm
Giá:11.500đ/chiêc
Đĩa vừa - DBB7-178, Đường kính 178mm
Giá: 16.000đ/chiêc
Đĩa to - DBB-8-203, Đường kính 203mm
Giá: 21.000đ/chiêc
Đĩa Đại - DBB-9-228, Đường kính 228mm
Giá: 34.000đ/chiếc


Đĩa sâu bèo.
Đĩa vừa - DSB-7-252, Đường kính 178mm
Giá: 20.000đ/chiêc
Đĩa to - DSB-8-203, Đường kính 203mm
Giá: 29.000đ/chiêc
Đĩa đại - DSB-9-228, Đường kính 228mm
Giá: 52.000đ/chiêc


 Đĩa Ăn dòng Cẩm Thạch

Đĩa bằng bèo
Đĩa giò - DBB-5-145, Đường kính 145mm
Giá:9.900đ/chiếc
Đĩa nhỏ - DBB-6-152, Đường kính 152mm
Giá:10.400đ/chiêc
Đĩa vừa - DBB7-178, Đường kính 178mm
Giá: 14.500đ/chiêc
Đĩa to - DBB-8-203, Đường kính 203mm
Giá: 18.800đ/chiêc
Đĩa Đại - DBB-9-228, Đường kính 228mm
Giá: 30.000đ/chiếc


Đĩa sâu bèo.
Đĩa vừa - DSB-7-252, Đường kính 178mm
Giá: 18.300đ/chiêc
Đĩa to - DSB-8-203, Đường kính 203mm
Giá: 27.000đ/chiêc
Đĩa đại - DSB-9-228, Đường kính 228mm
Giá: 47.000đ/chiêc