Bộ bát đĩa Ăn
 

Bộ Ăn 12 SP
dòng Sứ Việt
Giá:210.000/đ/bộ
-
Bộ Ăn 28 SP
dòng Sứ Việt
Giá:530.000/đ/bộ
 
Bộ Ăn 12 SP
dòng Ngọc Thạch
Giá:160.000/đ/bộ
-
Bộ Ăn 28 SP
dòng Ngọc Thạch
Giá:410.000/đ/bộ
 

Bộ Ăn 12 SP
dòng Cẩm Thạch
Giá:150.000/đ/bộ
-
Bộ Ăn 28 SP
dòng Cẩm Thạch
Giá:380.000/đ/bộ