Bát Canh
 

Bát Canh Rau
dòng Sứ Việt
Giá:33.000đ/chiêc

Bát Canh Tô
dòng Sứ Việt
Giá:38.000đ/chiêc

Bát Canh Tống
dòng Sứ Việt
Giá:57.000đ/chiêc

 

Bát Canh Rau
dòng Ngọc Thạch
Giá:25.000đ/chiêc

Bát Canh Tô
dòng Ngọc Thạch
Giá:29.000đ/chiêc

Bát Canh Tống
dòng Ngọc Thạch
Giá:44.000đ/chiêc

 

Bát Canh Rau
dòng Cẩm Thạch
Giá:23.000đ/chiêc

Bát Canh Tô
dòng Cẩm Thạch
Giá:27.000đ/chiêc

Bát Canh Tống
dòng Cẩm Thạch
Giá:40.000đ/chiêc