Giới thiệu‎ > ‎Nhà đầu tư‎ > ‎

Tài liệu họp Đại Hội cổ đông 2016

đăng 19:10, 27 thg 4, 2016 bởi Sứ Hải Dương online   [ đã cập nhật 00:28, 28 thg 4, 2016 ]

Thông báo mời họp


Muc lục tài liệu Chương trình đại hội cổ đông 2016


Quy chế làm việc ĐH CĐ SHD 2016


Báo cáo thường niên Sứ Hải dương 2015

Báo cáo tài chính 2015Kế hoạch sản xuất kinh doanh Sứ Hải Dương 2016


Báo cáo ban kiểm soát SHD 2015


Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền


Thẻ biểu quyết ĐHCĐ SHD 2016Comments