Tài liệu họp ĐH đồng cổ đông 2015

đăng 20:41, 8 thg 4, 2015 bởi Sứ Hải Dương online   [ đã cập nhật 00:25, 28 thg 4, 2017 ]

Thông báo Gần đây

  • Nghị quyết và biên bản ĐH Cổ đông 2016
    Được đăng 01:29, 25 thg 5, 2016 bởi Sứ Hải Dương online
  • Tài liệu họp Đại Hội cổ đông 2016 Thông báo mời họpMuc lục tài liệu Chương trình đại hội cổ đông 2016Quy chế làm việc ĐH CĐ SHD 2016Báo cáo thường niên Sứ Hải dương 2015Báo cáo tài chính 2015Kế hoạch sản xuất kinh doanh Sứ Hải Dương 2016Báo cáo ban kiểm soát SHD 2015Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyềnThẻ biểu quyết ĐHCĐ SHD 2016
    Được đăng 00:28, 28 thg 4, 2016 bởi Sứ Hải Dương online
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »
Embed gadget

ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:02, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
18:28, 9 thg 4, 2015
ĉ
Sứ Hải Dương online,
21:03, 8 thg 4, 2015
Ċ
Sứ Hải Dương online,
02:56, 27 thg 4, 2017
Comments